Starszy referent
Bydgoszcz
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi administracyjnej
w Wydziale Administracyjnym

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dlaczego warto zatrudnić się w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy:
1) otrzymujesz umowę o pracę, co oznacza, że:
• korzystasz z uprawnień przewidzianych w Kodeksie pracy,
• Urząd odprowadza za Ciebie wszystkie składki,
• okres zatrudnienia w Urzędzie zaliczany jest do stażu pracy;
2) otrzymujesz miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz:
• dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane „trzynastką”,
• nagrody okresowe i specjalne przyznawane nawet do trzech razy w roku,
• nagrody jubileuszowe;
3) możesz liczyć na:
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w miłej atmosferze,
• ciekawe i zróżnicowane zadania,
• pomoc we wdrożeniu się do nowych obowiązków,
• wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
• awans zawodowy,
• dopasowanie godzin pracy do swoich potrzeb;
4) korzystasz z innych udogodnień:
• dofinansowania do wypoczynku Twojego i dzieci, dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej, świątecznych bonów, czy pożyczki mieszkaniowej z preferencyjnym oprocentowaniem,
• możliwości wykupienia ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
• możliwości ubiegania się o mianowanie w służbie cywilnej już po upływie dwóch lat od zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi Urzędu
 • prowadzenie gospodarki samochodowej pojazdów służbowych
 • prowadzenie spraw związanych ze składowaniem odpadów na poziomie Urzędu
 • udział w prowadzeniu obsługi kancelaryjnej (dokumentów elektronicznych oraz papierowych) oraz udział w zarządzaniu salą konferencyjną w siedzibie Urzędu
 • udział w administrowaniu budynkami i pomieszczeniami Urzędu
 • przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego
 • udział w prowadzeniu gospodarki magazynowej w Urzędzie
 • udział w ewidencjonowaniu kosztów utrzymania Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę składnikami majątkowymi
 • znajomość przepisów regulujących gospodarkę zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
 • znajomość przepisów o odpadach
 • znajomość przepisów o gospodarce samochodowej
 • znajomość MS Word, MS Excel
 • komunikatywność
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze administracyjnej jednostki administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • przeszkolenie w zakresie przygotowywania materiałów do przekazania do archiwum zakładowego oraz instrukcji archiwalnej
 • przeszkolenie w zakresie obiegu dokumentów oraz przestrzegania zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
- proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2390 zł + dodatek stażowy,
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU,
CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wymaganej, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w związku z prowadzonym naborem kandydatów na stanowisko starszego referenta w Wydziale Administracyjnym w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zawartych w liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach (np. danych o stanie zdrowia, danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne). Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym prawie wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.”
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Starszy referent

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna