Starszy referent
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kadrowych
w Wydziale Kontroli Administracji Architektoniczno- Budowlanej i Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji na temat wysokości należnych świadczeń
 • Ewidencjonowanie czasu pracy i absencji pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Opracowywanie sprawozdań i zestawień dla innych jednostek z zakresu spraw związanych z gospodarką kadrową WINB i PINB woj. wlkp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa pracy, Ustawy o służbie cywilnej i znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu kadrowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Starszy referent

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna