Starszy referent
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administracyjno - biurowych
Wydziału Granicznego

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca przed monitorem, wymuszona pozycja ciała, stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze.
• możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej wydziału, w tym obsługa urządzeń wykorzystywanych w Wydziale Granicznym (EZD) służących do ewidencji dokumentów oraz do przesyłania korespondencji;
 • doraźne lub okresowe dokonywanie porządkowania zasobu dokumentów jawnych wydziału;
 • przygotowywanie dokumentacji w ramach Wydziału Granicznego do brakowania lub do przekazania do archiwum;
 • prowadzenie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Oddziału i pracowników zatrudnionych w Komendzie Oddziału, poprzez obsługę odpowiedniej aplikacji elektronicznej;
 • przygotowywanie rocznych kart obecności funkcjonariuszy i pracowników wydziału w oparciu o system CBD SG SWK;
 • przygotowywanie okresowych bądź doraźnych informacji związanych z obecnością w służbie/pracy funkcjonariuszy/pracowników wydziału;
 • uzgadnianie oraz przygotowywanie spotkań służbowych Naczelnika Wydziału;
 • wykonywanie dokumentów i zadań zleconych przez Naczelnika Wydziału, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań znajdujących się we właściwości merytorycznej Wydziału Granicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o Straży Granicznej;
 • podstawowa wiedza z zakresu przepisów regulujących czas pracy w oparciu o Kodeks Pracy oraz ustawę o SG;
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub w pracy biurowej;
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność wykonywania prezentacji multimedialnych;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej w oparciu o użytkowany w SG system klienta pocztowego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu archiwizacji dokumentów;
 • znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie A1.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412 ze zm.).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka czeskiego lub słowackiego na poziomie A1.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

• Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2250,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Oświadczenia wskazane w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139, (43) 414 4342.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna