Starszy referent
Zgorzelec
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

-praca wymaga szczególnej koncentracji,
-praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku ( brak windy i podjazdów),
-praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz wykonanie bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego, będącego na wyposażeniu jednostki;
 • administrowanie i zarządzanie sprzętem teleinformatycznym będącym na wyposażeniu jednostki tj. urządzenia sieciowe, terminale, stacje dostępowe, zestawy PC, drukarki;
 • instalowanie i uaktualnianie oprogramowania komputerowego;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • praktyczna znajomość budowy komputera i urządzeń teleinformatycznych,
 • umiejętność obsługi programów i systemów komputerowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach organizacyjnych realizujących zadania związane z informatyką

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2.314,- zł. brutto+ procentowy dodatek za staż pracy maksymalnie 20%. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. KPP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, pod numerem telefonu 075 64 94 314

Starszy referent

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna