Starszy referent
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia gospodarki mandatowej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.
Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze bloku A Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak ruchomej platformy do transportu wózków.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie funkcjonariuszy z wykorzystanych odcinków mandatów karnych w celu właściwego obiegu dokumentów,
 • sprawdzanie poprawnego wypisywania przez funkcjonariuszy odcinków mandatów karnych w celu właściwego ich sporządzania,
 • przyjmowanie i rozliczania środków pieniężnych za nałożone mandaty gotówkowe w celu zapewnienia prawidłowej egzekucji środków pieniężnych,
 • wprowadzanie do systemu wykazu osób ukaranych mandatem karnym w celu prawidłowej ewidencji,
 • współpraca z Izbą Skarbową w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej egzekucji grzywien,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Praca na umowę w zastępstwie (na okres co najmniej 1 rok)
Wynagrodzenie zasadnicze 2423,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Oferty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Starszy referent Zespół Finansów i Zaopatrzenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Starszy referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna