Starszy referent
Zawiercie
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Wprowadzania danych do systemów policyjnych (jawnych) oraz obsługi baz danych
Zespół Łączności i Informatyki KPP w Zawierciu

Warunki pracy

praca zmianowa w systemie ośmiogodzinnym od poniedziałku do piątku,
dyżury domowe,
praca z komputerem w środowisku biurowym z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
stanowisko pracy starszego referenta Zespołu Prezydialnego usytuowane jest w kompleksie budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie,
przy budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
budynek jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych jedynie do poziomu parteru,
na I piętrze gdzie usytuowane jest miejsce pracy znajdują się pomieszczenia sanitarno – higieniczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja i modyfikacja informacji w policyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych,
 • Dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczenia aktualnych danych,
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań oraz zestawień dla komórek organizacyjnych i jednostek podległych poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu przedstawienia efektów wykonanej pracy operacyjno – rozpoznawczej i dochodzeniowo – śledczej.
 • Wyjaśnianie błędów związanych z kartami MRD5 lub w przypadku rejestracji spraw wieloczynnikowych oraz utraconych rzeczy, dokumentów, pojazdów,
 • Administrowanie lokalnie Systemem Elektronicznego Powiadomienia o Nieprawidłowościach Ujawnionych w Rejestracji KSIP KWP w Katowicach,
 • Elektroniczne ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących z zespołu w celu udokumentowania wpływów i wypływów tych dokumentów stanowiących podstawę podjęcia i wykonywania czynności służbowych,
 • Udzielanie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą komputera i eksploatacją baz informatycznych i wykorzystywanych programów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie Brak wymaganego profilu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej.
 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • rzetelność,
 • dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie wykształcenie średnie o kierunku administracyjno – biurowym,
<br>przeszkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych,
<br>poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub wyższe.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Wynagrodzenie minimalne – 2250,00 zł brutto.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu lub w Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policjia.gov.pl
Więcej informacji dotyczących oferty można uzyskać pod nr tel. (032) 67-38-319.

Starszy referent

Zawiercie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna