Starszy referent
Zgierz
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Archiwum w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca w siedzibie Archiwum Zakładowego na stanowisku administracyjno-biurowym,
• praca wymagająca zarówno wysiłku umysłowego jak i fizycznego (transport ręczny w granicach normy),
• praca na wysokości do 3 metrów przy wykorzystaniu drabin, podestów,
• praca w pomieszczeniach, w których składowane są dokumenty archiwalne wiążąca się z narażeniem na czynniki biologiczne (np. kurz, grzyby),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• narzędzia pracy - sprzęt wspomagający transport ręczny (np. wózki pchane), sprzęt biurowy (np. komputer, dmkarka, niszczarka, itp.).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• stanowisko pracy stałej zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, wyposażonym w windę,
• stanowisko pracy stałej oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem do Archiwum Zakładowego materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez komórki organizacyjne urzędów skarbowych/Izby Administracji Skarbowej, po upływie okresu jej przechowywania - w celu przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Inicjowanie oraz przeprowadzanie procedury brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, która utraciła znaczenie oraz wartość dowodową dla organu, który ją wytworzył.
 • Wydzielanie i opracowywanie materiałów archiwalnych w celu przekazania ich do właściwego terytorialne archiwum państwowego oraz w celu zachowania informacji historycznych świadczących o działalności urzędów skarbowych/Izby Skarbowej i jednostek będących pod ich nadzorem.
 • Współpraca z właściwym archiwum państwowym - w celu zapewnienia poprawności przestrzegania i stosowania obowiązujących w archiwistyce aktów prawnych.
 • Instruowanie pracowników komórek organizacyjnych urzędów skarbowych/Izby Skarbowej w celu poprawnego porządkowania, przygotowywania oraz sposobu przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego.
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja środków ewidencyjnych wymaganych w Archiwum Zakładowym w celu zaewidencjonowania i kontroli posiadanego zasobu dokumentacji aktowej.
 • Wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji aktowej wytworzoną przez komórki organizacyjne urzędów skarbowych i Izby Skarbowej przechowywaną w Archiwum Zakładowym w celu zapewnienia bieżącej obsługi spraw prowadzonych w komórkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • znajomość prawa archiwalnego,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie kancelaryjno-archiwalne,
 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku pracy,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.
Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji
III etap: rozmowa kwalifikacyjna. 
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.508,00 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby
niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym
naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-133, (42) 270 01 252.
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Starszy referent

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna