Starszy referent
Tychy
Komenda Miejska Policji w Tychach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ds obsługi sekretarsko-biurowej
Wydział Prewencji

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w standardowy sprzęt biurowy. Praca wykonywana przed monitorem ekranowym - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne, wymuszona pozycja ciała- siedząca. Stanowisko pracy usytuowane na parterze. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych- wewnątrz brak wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału Prewencji KMP w Tychach oraz jej wydawanie
 • Komputerowa ewidencja pism, dokumentów wpływających i wychodzących z Wydziału Prewencji KMP Tychy
 • Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji
 • Sporządzanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonego
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Udzielanie niezbędnych informacji pracownikom i petentom w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału Prewencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracyjna lub praca biurowa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TYCHACH
  ul. Aleja Bielska 46
  43-100 TYCHY

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze 2250 zł + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty należy składać\przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka:praca w Korpusie Służby Cywilnej- szczegółowa informacja dotycząca naboru do ksc).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo ( w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email).
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 325-62-18

Starszy referent

Tychy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna