Starszy referent
Bolesławiec
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa, jednozmianowa w godzinach 7.30 - 15.30 w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin.
Bariery architektoniczne: pomieszczenia biurowe znajdują się na II piętrze - brak windy, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi, brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie na ewidencję byłych żołnierzy zawodowych skierowanych do WKU przez dowódców jednostek wojskowych oraz uaktualnianie dokumentów ewidencji wojskowej
 • Wystawianie książeczek wojskowych żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej
 • Opracowywanie i przesyłanie dokumentów ewidencyjnych kadry rezerwy, przemeldowanej - na pobyt stały - na teren innych wojskowych komend uzupełnień
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekonwersji kadry, zwolnionej z zawodowej służby wojskowej
 • Przygotowanie, ewidencjonowanie oraz wręczanie kart mobilizacyjnych żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, realizacja zapotrzebowania na uzupełnienie jednostki wojskowej
 • Przygotowywanie dokumentów powołania i utrzymywanie ich w ciągłej aktualności
 • Wystawianie na żądanie osób, zaświadczeń dotyczących pełnienia służby poza granicami państwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w tym problematyki związanej z prowadzeniem ewidencji wojskowej, służby wojskowej
 • Znajomość zasad pracy sztabowo- biurowej w Resorcie Obrony Narodowej
 • Umiejętność obsługi komputera w tym programów edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru- treść oświadczenia dostępna poniżej w Inne informacje
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, w przypadku jego braku- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 412 ze zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 Bolesławiec

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wszystkie załączone oświadczenia (zgodne z treścią ogłoszenia) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem wraz z datą.

Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego referenta w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami ogłoszonego 29 stycznia 2019 r., prowadzonego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bolesławcu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne".

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie, niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane - umożliwiające kontakt z kandydatem: numer telefonu, adres e-mail.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: "Nabór na stanowisko starszego referenta WPMiAR", w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Po formalnej i merytorycznej analizie nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu, zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach naboru.
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy nie (dostarczać) przesyłać oryginałów dokumentów.

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1559).
Planowane zatrudnienie: luty 2019 r.,
Przewidywany czas zatrudnienia ok 11 miesięcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261 646 814 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Starszy referent

Bolesławiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna