Starszy referent
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Występują kontakty zewnętrzne:
telefoniczne i osobiste z interesantami spoza formacji w celu koordynacji spotkań i przyjęć przez dyrektora generalnego urzędu (komendanta Oddziału) – kilka razy dziennie,
telefoniczne i osobiste z kierownikami instytucji współdziałających, samorządu terytorialnego, administracji państwowej celem ustalenia dat i zakresu tematycznego spotkań i wizyt – kilka razy w tygodniu, telefonicznie z dziennikarzami, wydziałami promocji instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego i terenowego, uczestnikami spotkań, konferencji, narad Komendanta celem koordynacji działań promocyjnych, ustalenia w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym – koordynatorem terminów i zakresu wizyt dziennikarzy – kilka razy w miesiącu, telefonicznie z Aparatem Pełnomocnika Granicznego FR (w języku rosyjskim lub angielskim) celem ustalenia terminów, planu oraz zakresu tematycznego spotkań – kilka razy w roku. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedstawiciele przedsiębiorstw) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach np.: podczas obsługi połączeń telefonicznych oraz gości Komendanta Oddziału podczas spotkań i narad. Występuje stres przy obsłudze klientów zewnętrznych oraz podczas realizacji projektów promocji Oddziału.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wspomaganie organizacji funkcjonowania sekretariatu Komendanta Oddziału w celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań sekretariatu,
 • pomaganie w planowaniu w oparciu o terminarz zamierzeń Komendanta Oddziału rozkładu dnia pracy, uzgadnianie terminów wizyt interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i środowisk (w tym międzynarodowych) z Komendantem Oddziału, celem racjonalnego i sprawnego funkcjonowania urzędu,
 • współuczestniczenie w organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem konferencji, spotkań, narad, akcji promocyjnych celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie,
 • obsługiwanie poczty internetowej i intranetowej i przesyłanie wiadomości stosownym adresatom,
 • przygotowywanie projektów dokumentów i materiałów promocyjnych oraz prezentacji multimedialnych na potrzeby kierownictwa Oddziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • komunikatywność,
 • znajomość zasad savoir-vivre,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu wykonywania zleconych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (sieć internet, edytory tekstu, program Power Point),
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub komórkach zajmujących się promocją,
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie A1,
 • ogólne zainteresowanie historią regionu,
 • ogólna wiedza na temat struktury i działalności władz samorządowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru*.
 • * Złożenie przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest dobrowolne. W przypadku zamieszczenia w przedstawionych przez Panią/Pana dokumentach danych osobowych wykraczających swym zakresem poza zakres określony w treści ogłoszenia o naborze, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jest niezbędne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie A1.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru*.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2.317,58 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy referent

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna