Starszy referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Obsługi biurowej i kancelaryjnej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

- praca biurowa na drugim piętrze, przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek dwupiętrowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze , brak windy;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej do Wydziału oraz przekazywanie jej policjantom
 • odręczne i komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów, przesyłek wpływających i wychodzących z Wydziału
 • kopertowanie, adresowanie korespondencji
 • sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów na polecenie przełożonego
 • obsługa komputera, poczty elektronicznej i systemu faksowo - mailowego
 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi
 • wprowadzanie danych do programu eRCDŚ

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Wojska Polskiego 16c
  41-600 Świętochłowice
  Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Komendy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "starszy referent - 329"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku pracy: 2053,92 zł brutto + wysługa lat pracy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Planowany termin rozpoczęcia pracy ok. 1 lipca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/34-90-218

Starszy referent

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna