Starszy referent
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
w Wydziale ds. Administracyjno-Technicznych i Zamówień Publicznych

Warunki pracy

Praca siedząca w siedzibie urzędu, z wykorzystaniem komputera, obsługa urządzeń biurowych (drukarka, faks, skaner). Budynek siedziby jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Inspektoracie;
 • Obsługa rozmów telefonicznych, prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w urzędzie w celu wsparcia w bieżącej pracy Kierownictwa i pracowników Inspektoratu;
 • Przygotowywanie i obsługa organizacyjno-recepcyjna spotkań z interesantami i gośćmi w celu wsparcia w bieżącej pracy Inspektora i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • Redagowanie krótkich pism na polecenie Kierownictwa Inspektoratu w celu wsparcia w bieżącej pracy Inspektora i pracowników urzędu;
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom urzędu w celu wsparcia w bieżącej pracy Inspektora i pracowników Inspektoratu;
 • Prowadzenie dzienników ewidencyjnych i ewidencjonowanie w nich materiałów o klauzuli "zastrzeżone" przetwarzanych przez pracowników Inspektoratu oraz w ramach zastępstwa wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem, prowadzeniem rejestru wpływających i wychodzących z Inspektoratu przesyłek niejawnych, w tym przekazywaniem przesyłek o klauzuli "poufne" do Kancelarii Tajnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"/"poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 412)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice
  ul. Wita Stwosza 2
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata, z dopiskiem "Oferta pracy - nr ogłoszenia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci są proszone/proszeni o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 20 17 611 oraz na stronie www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna