Starszy referent
Kraków
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw uzupełnienia mobilizacyjnego jednostek wojskowych
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami/ Sekcja Uzupełnień

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu;
praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
stanowisko pracy znajduje się na czwartym piętrze budynku;
budynek wyposażony w dźwig osobowy;
budynek 4 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, korytarze dzielone drzwiami).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych żołnierzami rezerwy;
 • prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny;
 • wzywanie żołnierzy rezerwy w celu nadania przydziałów mobilizacyjnych, wydania kart powołania;
 • realizacja powołań żołnierzy rezerwy na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe ;
 • udział w opracowaniu bilansów, zestawień i analiz stanu zasobów rezerw osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera i programów MS Word i MS Excel
 • Umiejętność prowadzenia korespondencji
 • Komunikatywność
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA-ZINT
 • Umiejętność sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów zewnętrznych urzędu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o posiadanym doświadczeniu zawodowym
 • Kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych kwalifikacji przydatnych na proponowanym stanowisku pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydatki/kandydata. Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na test lub rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście w terminie 2 tygodni od publikacji wyniku naboru na wolne stanowisko. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Wynagrodzenie przewidziane na stanowisku pracy: Wynagrodzenie zasadnicze - 2 791,06 zł (brutto) + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, który po 5 latach pracy wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 -137- 919.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna