Starszy referent
Garwolin
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Komedant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw informatyki
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca biurowa w ośmiogodzinnym zmianowym systemie, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, brak windy, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, na parterze usytuowana jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie do właściwego zbioru informacji z formularzy rejestracyjnych.
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych.
 • Sporządzanie analiz statystycznych.
 • Udzielanie informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych.
 • Dokonywanie analiz na policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa w administracji publicznej
 • Obsługa komputera
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.) w celu uzyskania tego poświadczenia,
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji do pobrania ze strony bip KPP w Garwolinie w zakładce Praca Służba Cwilna - Regulamin naboru do KSC
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
  ul. Stacyjna 23
  08-400 Garwolin
  pokój nr 204

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "oferta na stanowisko starszego referenta Wydziału Kryminalnego", od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Procedura kwalifikacyjna prowadzona jest zgodnie z (umieszczonym na stronie BIP komendy) Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej, zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto - minimalna krajowa.
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu 3 miesięcy od dnia wyłonienia kandydata.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.garwolin.kpp.policja.gov.pl/ w zakładce Praca Służba Cywilna, Regulamin naboru do KSC.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. /25/ 684-02-21

Starszy referent

Garwolin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna