Starszy referent

Dodano: 11.02.2020
Starszy referent
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjno - biurowych
w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole

Warunki pracy

- stanowisko znajduje się na I kondygnacji budynku
- praca wykonywana w pozycji siedzącej przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, kserokopiarka, faks
- budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dziennika korespondencji, dziennika podawczego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie rejestru przepisów resortowych w celu zapoznania i możliwości korzystania z nich przez funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu
 • Prowadzenie rejestru skarg w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów i przechowywania ich w jednostce.
 • Archiwizowanie dokumentów w celu złożenia ich do Składnicy Akt
 • Prowadzenie ewidencji absencji funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu oraz opracowywanie sprawozdań w celu określenia ogólnego poziomu absencji
 • Prowadzenie ewidencji urlopowej funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu w celu określenia ilości przysługującego uprawnienia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej w administracji publicznej
 • znajomość przepisów administracyjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu realizacji naboru na stanowisko starszy referent w Zespole Wspomagającym Komisariatu Policji Wrocław - Psie Pole. Powyższe oświadczenie należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji
  we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław
  lub złożyć osobiście : siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00 (za potwierdzeniem odbioru) Na kopercie należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. O sposobie rozpatrzenia złożonej aplikacji kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo. Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia.
Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,4984 co stanowi kwotę 2872,34 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 71 340 32 72.