Starszy referent
Jastrzębie-Zdrój
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu Zdroju

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w systemie 8 godzinnym (w godzinach od 7.30 do 15.30). Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, praca przy komputerze-powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w środowisku biurowym przy oświetleniu dziennym i sztucznym. Wymuszona pozycja ciała–głównie siedząca. Na stanowisku występuje obsługa klienta zewnętrznego oraz zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Usytuowanie stanowiska pracy: Wejście do budynku KMP Jastrzębie-Zdrój mieszczącego się przy ul. Śląskiej 12 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w sekretariacie Wydziału Kryminalnego znajduje się na III piętrze (brak windy). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania schodów – brak możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa naczelnika, jego zastępcy oraz funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego.
 • Sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów jawnych w wydziale.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji przychodzącej i wychodzącej w odpowiednich dziennikach, rozdziela i wysyła pocztę zwykłą i specjalną jawną, kompletuje i przedkłada dokumenty i korespondencję do podpisu, dekretacji naczelnikowi wydziału w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w wydziale
 • Prowadzi Elektroniczny Rejestr czynności Dochodzeniowo-Śledczych w zakresie Elektronicznego Rejestru Śledztw i Dochodzeń.
 • Przygotowuje materiały przeznaczone do wysyłki, celem terminowego ich dostarczenia.
 • Prowadzenie Rejestru Zatrzymanych Dokumentów Stwierdzających Uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Przyjmowanie korespondencji adresowanej do Wydziału Kryminalnego z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju i innych instytucji, jej zarejestrowania i jej przekazywanie przełożonym i referentom spraw.
 • Telefonicznie, osobiście i pisemnie udzielanie informacji stronom, instytucjom uprawnionym w zakresie danych o referentach przydzielonych do prowadzenia postępowań jak również o sposobie ich zakończenia i nadaniu dalszego biegu tym postępowaniom.
 • Kieruje i umawia petentów i przedstawicieli instytucji ze wskazaniem referenta spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • umiejętność: obsługi oprogramowania biurowego, dokładność, terminowość, rzetelność, komunikatywność,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • wykształcenie: średnie administracyjno-biurowe
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• wynagrodzenie zasadnicze: 2491,45 złotych brutto miesięcznie + wysługa lat od 5%-20%,
• przewidywane zatrudnienie od dnia 16 października 2019 roku,
• oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane,
• kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych
etapach selekcji, brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do
dalszych etapów selekcji,
• złożone dokumenty nie będą odsyłane
Informacji odnośnie naboru udziela Zespół Kadr i Szkolenia tel. 324787319

Starszy referent

Jastrzębie-Zdrój

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna