Starszy referent
Krasnystaw
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw w Zespole ds. Wykroczeń i Organizacji Służby
Wydział Prewencji

Warunki pracy

• Praca na stanowisku kancelaryjno- biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
• Miejsce pracy: parter budynku
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
• Wejście do Komendy posiada windę, jednak wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne - nie dostosowanie szerokości drzwi i korytarzy, żadne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
• Nie występują warunki uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i przesyłanie według potrzeb sprawozdań i danych statystycznych w oparciu o obowiązujące przepisy i polecenia służbowe,
 • miesięczne sporządzanie i wprowadzanie do SESPol zestawień liczbowych wykroczeń ujawnionych w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających na podst. art. 54 kpw i w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego w KPP Krasnystaw,
 • prowadzenie Elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia, w tym: a) rejestrowanie spraw o wykroczenia, b) bieżące modyfikowanie danych dot. prowadzących czynności, rejonów służbowych, czasu i miejsca popełnionego wykroczenia i innych danych, c) rejestrowanie wokand sądowych, d) rejestrowanie wyroków, e) wyrejestrowywanie spraw prowadzonych przez Wydział Prewencji, PP w Żółkiewce, PP w Siennicy Różanej, PP w Izbicy, PP w Fajsławicach,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych czynności wyjaśniających, w tym spraw zagrożonych przedawnieniem,
 • sprawdzanie pod względem formalnym sporządzanych wniosków o ukaranie oraz wniosków o odstąpienie od skierowania wniosku do Sądu o ukaranie,
 • przesyłanie wniosków o ukaranie wraz z materiałami do Sądu,
 • ocena prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, ich zasadności i nadanej kwalifikacji prawnej,
 • rozliczanie czasu pracy policjantów Zespołu ds. Wykroczeń i Organizacji Służby oraz policjantów Zespołu Dyżurnych- SWOP (Absencja- Operator),
 • opracowywanie informacji, wytycznych dla jednostek organizacyjnych KPP w Krasnymstawie związanych tematycznie z rejestracją wykroczeń, wypełnianiem formularzy statystycznych,
 • rejestracja w elektronicznym systemie UFO zawiadomień o braku aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • bieżąca współpraca z pracownikami sekretariatów SR w Zamościu, SR w Krasnymstawie w sprawach z zakresu wykroczeń,
 • rejestracja korespondencji przydzielonej Zespołowi ds. Wykroczeń i Organizacji Służby oraz Zespołowi Dyżurnych,
 • rejestracja korespondencji przydzielonej poszczególnym dzielnicowym- Książka Kontroli Spraw Przydzielonych Dzielnicowemu- odrębnie dla każdego rejonu służbowego,
 • prowadzenie rejestru ewidencji imiennych wezwań dla policjantów wydziału,
 • prowadzenie rejestru wokand,
 • prowadzenie teczek zagadnieniowych: a) teczka kart nadzoru, b) teczka zaskarżeń i środków odwoławczych, c) teczka wokand, d) teczka upoważnień do ERSoW, e) teczka analiz w sprawach o wykroczenia, komórek ds. wykroczeń,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i telegramy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy),
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i tajnych,
 • znajomość przepisów dotyczących planowania i sprawozdawczości w Policji,
 • znajomość Ustawy o Policji,
 • znajomość Kodeksu Wykroczeń,
 • znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • znajomość Prawa o ruchu drogowym;
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność komunikowania się oraz asertywność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista ,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • umiejętność interpretacji przepisów, analizowania i negocjacji,
 • przeszkolenie z pracy biurowej i obsługi komputera (pakiet biurowy);

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
  ul. Okrzei 11
  22- 300 Krasnystaw

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 82 575 62 61.

W miesiącu poprzedzającym, datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie, lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
http://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.krasnystaw.kpp.policja.gov.pl/.

Starszy referent

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna