Starszy referent
Częstochowa
Komenda Miejska Policji w Częstochowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sekretarsko-biurowych i kancelaryjnych
w Komisariacie Policji w Kłomnicach

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym od godz. 7.30 do 15.30. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, telefon, urządzenie wielofunkcyjne. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze budynku Komisariatu. Pomieszczenie przystosowane do pracy dwóch osób. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, toalety) jedynie na parterze. Korytarze szerokie, pomieszczenia przestronne, drzwi bez progów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Komendanta Komisariatu i jego Zastępcy
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej
 • Odbieranie i nadawanie przesyłek pocztowych mogących zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad postępowania z dokumentacją spraw zakończonych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 2423,59 zł. brutto miesięcznie. Przewidywany czas zatrudnienia - do listopada 2019 roku. Dokumenty proszę składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór do Komisariatu Policji w Kłomnicach" w recepcji Komendy w godzinach od 9.00 do 14.00 w dni robocze lub przesłać pocztą. W ofercie proszę podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie będą zwracane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie bip.czestochowa.kmp.policja.gov.pl. Oświadczenia złożone na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych nie będą brane pod uwagę. Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach selekcji. Wszelkie informacje związane z kolejnymi etapami naboru będą publikowane w BIP KMP w Częstochowie oraz umieszczane w miejscu ogólniedostępnym w budynku Komendy. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod. nr tel. 34 369 1340 i 34 369 1353.

Starszy referent

Częstochowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna