Starszy referent
Krasnystaw
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw do spraw kancelaryjno-organizacyjnych
Zespół do spraw Wykroczeń i Organizacji Służby Wydziału Prewencji KPP w Krasnymstawie

Warunki pracy

• Praca na stanowisku do spraw kancelaryjno-organizacyjnych
• Miejsce pracy: parter budynku
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
• Wejście do Komendy posiada windę, jednak wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne - nie dostosowanie szerokości drzwi i korytarzy, żadne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
• Nie występują warunki uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne dla zdrowia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie pracy biurowej i kancelaryjnej Wydziału Prewencji, prowadzenie: dziennika korespondencyjnego, przepisów, podawczego i wykonanych dokumentów, książki narad służbowych, rejestru spotkań policjantów Wydziału Prewencji ze społeczeństwem
 • Przechowywanie i ewidencjonowanie przepisów, bieżąca ich aktualizacja i zapoznawanie z nimi policjantów
 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Spraw o Wykroczenia, w tym: rejestrowanie spraw o wykroczenia, bieżące modyfikowanie danych dotyczących prowadzących czynności, rejonów służbowych, czasu i miejsca popełnionego wykroczenia i innych danych, rejestrowanie wokand sądowych, wyroków, wyrejestrowywanie spraw przydzielonych przez Wydział Prewencji oraz Posterunki Policji
 • Prowadzenie rejestru kart MRD- 5 sporządzonych przez policjantów Wydziału Prewencji;
 • Prowadzenie rejestru potwierdzeń ukarania mandatami karnymi kredytowanymi i gotówkowymi przez policjantów Zespołu Dzielnicowych i Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego oraz zdawanie ich do właściwych komórek;
 • Przekładanie Naczelnikowi Wydziału Prewencji korespondencji do dekretacji i do podpisu, a następnie jej bieżące przekazywanie policjantom zgodnie z dekretacją
 • Przygotowywanie do wysyłania i wysyłanie korespondencji oraz jej odbiór z poczty specjalnej i sekretariatu
 • Rozliczanie czasu pracy policjantów Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego oraz Zespołu Dzielnicowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • umiejętność interpretowania i zastosowania obowiązujących przepisów, analizowania i negocjacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata / kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych wydanego przez Policję lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity¬– Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083, 1669, z 2019 r. poz. 125).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 82 575 6261, 82 575 62 27,

W miesiącu poprzedzającym, datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej6%.

Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie, lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i metodzie selekcji, która uzależniona jest od ilości złożonych ofert. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna