Starszy referent
Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół ds Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w związku z przepisami RODO
 • pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Szczytnie
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych
 • kontrola obiegu informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
 • prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy, pracowników Policji KPP w Szczytnie oraz osób ubiegających się do służby lub pracy
 • wydawanie upoważnień i poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie administracji
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściślle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ust. z 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, interpretacji przepisów
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność, systematyczność
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 • znajomość ustawy z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia RODO oraz innych aktów wykonawczych dotyczących pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Piłsudskiego 39
  12-100 Szczytno
  z dopiskiem oferta na stanowisko starszego referenta

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie o dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dokumenty są komisyjnie niszczone.
Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie 2300 zł. brutto plus staż pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 6232228.

Starszy referent

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna