Starszy referent
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespół ds. Obsługi i Koordynacji Działań w Placówce Straży Granicznej w Tuplicach

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu ustalenia faktycznego czasu służby/pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem list obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu prawidłowego potwierdzenia nieobecności w pracy;
 • przekazywanie miesięcznych zestawień czasu pracy pracowników cywilnych w celu właściwego naliczenia wynagrodzenia;
 • sporządzanie i przekazywanie miesięcznych raportów przełożonemu w celu dostarczenia informacji o aktualnej liczbie godzin wypracowanych przez funkcjonariuszy;
 • prowadzenie "rocznych kart obecności funkcjonariuszy w służbie" w celu prawidłowej ewidencji absencji funkcjonariuszy w Placówce.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • znajomość przepisów prawa pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

-wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1878,96 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także - oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna