Starszy referent
Boguszów gorce
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw do spraw kancelaryjno-biurowych
Zespołu Prezydialnego Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach

Warunki pracy

Praca biurowa, przy komputerze w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
Praca na pierwszym piętrze. Brak wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do składnicy akt Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz do archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w celu właściwego gromadzenia i przechowywania wytworzonych materiałów.
 • Ewidencjonowanie pism jawnych i niejawnych wpływających i wypływających z komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych policjantom i pracownikom komisariatu w celu wsparcia w bieżącej pracy komendanta komisariatu.
 • Sporządzanie informacji na temat terminowości załatwianych spraw w celu wyeliminowania ewentualnych zaległości.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i policjantów, urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowej w celu dostarczenia dla służb finansowych.
 • Kopertowanie pism i dokumentów w celu przesłania do innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz instytucji zewnętrznych.
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu komendantowi komisariatu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Sporządzanie krótkich pism na komputerze na polecenie komendanta komisariatu w celu wsparcia pracy komendanta i innych pracowników komisariatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Umowa o pracę.
2. Proponowane wynagrodzenie 2.574,83 zł (brutto) plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat (do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy).
3. Wymagania zawarte w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy.
4. W aplikacji kandydatki/ kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i podpisanych własnoręcznie oświadczeń) lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
6. O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydatki/ kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie – w związku z tym w dokumentach oprócz numeru telefonu należy podać adres poczty elektronicznej/ e-mail.
7. Kandydatki/ kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie (drogą elektroniczną w przypadku braku numeru telefonu) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne).
8. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74-842-02-07 lub 74-842-05-19.
10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Boguszów gorce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna