Starszy referent
Gryfino
Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw do spraw ochrony danych
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych-biurowych, wejście do budynku schodami, w siedzibie budynku również występują schody, brak windy, stanowisko pracy na 1. piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych, a w szczególności: realizacja procedur związanych z przepisami o ochronie danych osobowych, informowanie Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie ( zwanego dalej administratorem ) oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji KPP w Gryfinie ( przetwarzających dane osobowe ) o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie, na żądanie, zleceń co do oceny skutków i ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, współpracowanie z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem ( wraz z uprzednimi konsultacjami ) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach; y i pracowników Policji KPP w Gryfinie ( przetwarzających dane osobowe ) o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie, monitorowanie przestrzegania obowiązujacych przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora, w tym podział obowiazków, działania zwiekszające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty, udzielanie, na żądanie, zleceń co do oceny skutków i ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, współpracowanie z organem nadzorczym, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem ( wraz z uprzednimi konsultacjami )
 • Wykonywanie czynności w zakresie obsługi biura naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie, a w szczególności: wykonywanie czynności w zakresie obsługi poczty Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie ( w tym zakresie prowadzenie stosownych dzienników i rejestrów ), przygotowywanie dokumentacji wytworzonej lub gromadzonej przez naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Gryfinie i jego zastępcę - do złożenia w składnicy akt lub archiwum;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie usuniętych pojazdów, nadzór i uzupełnianie danych w systemie PARKING;
 • Na polecenie kierownika jednostki wykonywanie czynności w zakresie obsługi biura Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie, a w szczególności: przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji oraz przyjmowanie od nich dokumentów w ramach posiadanych kompetencji lub kierowanie ich do właściwych kierowników poszczególnych komórek, wprowadzanie przesyłek do programu e-poczta oraz prowadzenie książki nadawczej do Poczty Polskiej, realizacja czynności związanych z obiegiem korespondencji, a w szczególności doręczanie przesyłek do urzędów i instytucji na terenie miasta Gryfina, zapewnienie obsługi sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie lub I z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w zakresie przyjmowania gości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o Policji ( t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 161 ze zm.);
 • Znajomość ustawy o Ochronie Danych Osobowych ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm. );
 • Znajomosć Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE 2016/679;
 • Znajomość Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/680;
 • Dobra znajomość komputera w zakresie obsługi dokumentów tekstowych;
 • Umiejętność komunikowania się, organizacji pracy własnej, interpretacji przepisów, negocjacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Miejsce zamieszkania na terenie Gryfina lub okolic, umiejetność pracy w zespole, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Policyjna 2, 74-100 Gryfino, pok. nr 126
  z dopiskiem " oferta zatrudnienia w służbie cywilnej "

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko objęte jest określeniem wynagrodzenia zasadniczego wg mnożnika kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej i wynosi 1,3257, tj. 2.541,29 oraz dodatek za wysługę lat miesięcznie
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Gryfinie przed upływem tego terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ( 091 ) 432 68 17.

Starszy referent

Gryfino

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna