Starszy referent
Sosnowiec
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi baz danych i obsługi informatycznej
w Zespole Teleinformatyki

Warunki pracy

Praca związana z przetwarzaniem informacji oraz danych w Policyjnych Systemach Informatycznych oraz prowadzeniem obsługi informatycznej w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostkach organizacyjnych Policji w systemie ośmiogodzinnym, dwuzmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów oraz przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem i dostarczaniem do użytkownika końcowego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Zagrożenie naciskami grup przestępczych związane z rejestrowaniem w części niejawnej Krajowego Systemu Informacyjnego Policji dokumentacji dot. osób będących w zainteresowaniu Policji, wobec których prowadzone są formy pracy operacyjnej. Kontakty zewnętrzne z osobami fizycznymi w celu sprawdzenia lub uzyskania zaświadczenia o ilości posiadanych punktów karnych.
Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja, sprawdzanie, weryfikowanie, modyfikowanie i usuwanie informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP), w celu rzetelnego gromadzenia danych oraz udzielania informacji.
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych oraz konserwacja systemów operacyjnych poprzez dokonywanie aktualizacji oprogramowania, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczania danych, w celu wsparcia bieżącej pracy oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania systemów.
 • Rejestracja i sprawdzanie informacji oraz danych osobowych w Systemie Informacji Operacyjnych (SIO), w celu rzetelnego gromadzenia danych i udzielania informacji funkcjonariuszom wykonującym czynności operacyjno – rozpoznawcze.
 • Dokonywanie sprawdzeń w Systemach Niejawnych Policji (SNP), w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze i dochodzeniowo - śledcze.
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań oraz zestawień dla komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i nadzorowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostek organizacyjnych Policji, w celu przedstawienia efektów wykonanej pracy operacyjno rozpoznawczej i dochodzeniowo – śledczej.
 • Przetwarzanie informacji w Systemie Analitycznym, w celu przygotowania danych do sporządzenia raportów, analiz, typowań lub zestawień.
 • Rejestracja i weryfikacja informacji w Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego, w celu rzetelnego gromadzenia danych.
 • Przygotowywanie zaświadczeń i informacji o ostatecznych i tymczasowych wpisach w Ewidencji Kierowców Naruszających Przepisy Ruchu Drogowego dotyczących punktów karnych, w celu udzielenia informacji zainteresowanym osobom lub upoważnionym podmiotom.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów decyzji Nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 51 z późn. zm.)
 • umiejętność konfiguracji stanowisk komputerowych w systemach MS Windows
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
 • wykształcenie: wyższe
 • posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 491,45 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone (przesłane – decyduje data stempla pocztowego) po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta w Zespole Teleinformatyki KMP w Sosnowcu jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KMP w Sosnowcu dostępne są na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 296-13-78 lub (32) 296-13-373.

Starszy referent

Sosnowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna