Starszy referent
Płock
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi technicznej sprzętu komputerowego
w Wydziale Łączności i Informatyki - Sekcja w Płocku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- nietypowe godziny pracy - dyżury
- praca w terenie - naprawa sprzętu teleinformatycznego w siedzibach jednostek organizacyjnych umiejscowionych na terenie działania Sekcji
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie oraz współuczestniczenie w rozbudowie infrastruktury teletechnicznej w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Płocku Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Monitorowanie, naprawianie i konserwowanie monitoringu CCTV
 • Konfigurowanie oprogramowania oraz naprawianie Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych w jednostkach obsłgiwanych przez Sekcję w Płocku Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Naprawianie i konserwowanie Stanowisk Dostępowych
 • Instalowanie oprogramowania na komputerach PC i na Stanowiskach Dostępowych eksploatowanych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Płocku Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Instalowanie, naprawianie i konserwowanie urządzeń peryferyjnych eksploatowanych w jednostkach obsługiwanych przez Sekcję w Płocku Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu
 • Pełnienie obowiązków technika dyżurnego Węzła Teleinformatycznego w Płocku Wydziału Łączności i Informatyki KWP z siedzibą w Radomiu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu: elektronicznym, elektrotechnicznym, informatycznym, mechanicznym, telekomunikacyjnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w branży teleinformatycznej (komputerowej) (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomość budowy, zasad działania i obsługi sprzętu CCTV, komputerowego oraz peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Kreatywność
 • Dyspozycyjność
 • Umiejetność pracy w zespole łatwośc nawiązywania kontaktów
 • Łatwośc formułowania myśli, dopasowania stylu komunikowania się do różnych rozmówców, umiejetność porozumiewania się w trudnych sytuacjach
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w dziedzinie informatyki, telekomunikacji lub teletechniki
 • wykształcenie: wyższe o profilu: elektronicznym, elektrotechnicznym, informatycznym, mechanicznym, telekomunikacyjnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność konfigurowania peryferyjnych urządzeń komputerowych
 • Umiejetność obsługi i eksploatacji urządzeń teletransmisyjnych
 • Znajomość sieci teleinformatycznych
 • Umiejetność sporządzania dokumentacji technicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia Prawa Jazdy kat. B
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na
stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń. - Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. - Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. - Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Starszy referent

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna