Starszy referent
Piekary Śląskie
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi baz danych
Zespół Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, dwa komputery - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza pod względem merytorycznym a następnie rejestruje i modyfikuje informacje w policyjnych systemach informatycznych w celu rzetelnego gromadzenia danych.
 • Dokonuje sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych w celu dostarczenia aktualnych danych.
 • Przetwarza – przy wykorzystaniu dostępnych funkcji programu – dane poprzez dokonywanie różnego rodzaju analiz, zestawień, porównań w celu dostarczenia informacji.
 • Wydaje zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców w celu przekazania informacji klientom zewnętrznym.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone przez pracowników wydziału i przekazuje do składnicy akt, w celu zapewnienia ich właściwego przechowywania.
 • Zaopatruje, ewidencjuje, wydaje i rozlicza bloczki mandatów karnych KMP Piekary Śląskie
 • Prowadzi czynności kancelaryjno-biurowe Zespołu Łączności i Informatyki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca na stanowisku administracyjno-biurowym
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w komórkach informatyki
 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • umiejętność organizowania pracy,
 • umiejętność komunikowania się,
 • umiejętność współpracy
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI
  ul. Kalwaryjska 62
  41-940 Piekary Śląskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (32) 3936220.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2340,20 brutto miesięcznie + dodatek z tytułu wysługi lat od 5% do 20%.
Osoby, które pozytywnie przejdą I etap postępowania zostaną poinformowane o dalszych etapach telefonicznie.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Piekary Śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna