Starszy referent
Suwałki
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administrowania rezerwami
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
• praca z możliwością rozwoju i zdobycia doświadczenia;
• przyjazna atmosfera;
• wynagrodzenie zasadnicze 2 884,99 zł. (brutto) + dodatek za wysługę lat;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
• wyjazdy służbowe;
• obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne;
• obsługa urządzeń biurowych;
• budynek 2 – piętrowy, brak wind;
• naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wojskowej osób będących w zasobach wydziału oraz jej aktualizacja;
 • wydawanie wojskowych dokumentów osobistych, zaświadczeń żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy;
 • udzielanie żołnierzom rezerwy reklamacji z urzędu i na wniosek, mając na uwadze potrzeby Sił Zbrojnych na czas wojny;
 • realizacja zadań związanych z pomocą rekonwersyjną dla żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej;
 • realizacja zadań związanych z militaryzacją jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa;
 • współuczestniczenie w sporządzaniu bilansów i sprawozdań stanów zasobów rezerw osobowych;
 • realizacja zadań z tytułu sprawowania opieki indywidualnej nad osobami uprawnionymi (rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu OFFICE
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie szkoleń
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
1) złożone w terminie (liczy się data stempla pocztowego lub zarejestrowania w kancelarii WKU),
2) dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze
dokumenty i oświadczenia),
3) dokumenty (CV, list motywacyjny) oraz oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym
czytelnym podpisem i opatrzone datą,
4) udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze
dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia
zawodowego.
Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie i miejscu II etapu naboru. Brak powiadomienia jest równoznaczny
z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Odrzucone oferty zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 347 440 do 26.07.2019 r. a od 29.07.2019 r. pod nr tel. 261 347 414.

Starszy referent

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna