Starszy referent
Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kwatermistrzowsko - technicznych
w Sekcji kwatermistrzowsko - technicznej

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 – 15:30;
- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
- praca pod presją czasu;
- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
- stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Przygotowanie dokumentacji do likwidacji zbędnych rzeczowych składników majątku.
 • Likwidowanie i przekazywanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • Prowadzenie obsługi mieszkaniowej oraz mundurowej strażaków komendy powiatowej, prowadzenie kart mundurowych i kart odzieży specjalnej;
 • Prowadzenie postępowań związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez strażaków i pracowników komendy powiatowej
 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku, tj. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, prowadzenie kart środków trwałych, sporządzanie dokumentów przyjęcia, przekazania bądź likwidacji majątku, klasyfikowanie przyjmowanych składników mienia do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów wg KŚT, znakowanie składników mienia numerami inwentarzowymi, wycena składników majątkowych, uzgadnianie okresowo sald dot. majątku z sekcją ds. finansów
 • Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej
 • Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 • Organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych
 • Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych oraz przeglądów UDT pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego
 • Opisywanie faktur i rachunków oraz kontrola merytoryczna dokumentów dot. zakupów oraz świadczeń dla pracowników;
 • Naliczanie równoważnika strażakom za umundurowanie;
 • Rozliczanie kart pracy pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji i korespondencji sekcji w zakresie objętym zakresem czynności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy składać w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – starszy referent do spraw kwatermistrzowsko - technicznych w korpusie służby cywilnej” – osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Bolesława Chrobrego 1 59-900 Zgorzelec lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 ul. Bolesława Chrobrego 1 59-900 Zgorzelec Tel: 75 77 51 145.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie brutto: od 2600,00 zł

Starszy referent

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna