Starszy referent
Płock
Komenda Miejska Policji w Płocku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Zespołu Dyżurnych
Wydziału Sztab Policji

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- współpraca z pracownikami KMP/KP/PP,
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- wymuszona pozycja ciała,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie zdarzeń zaistniałych na terenie działania KMP w Płocku oraz rejestracja utraconych w ich wyniku rzeczy, pojazdów i dokumentów do bazy KSIP i SWD
 • dokonywanie sprawdzeń osób, pojazdów i przedmiotów w bazie danych KSIP i SWD zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora systemu na rzecz policjantów pełniących służbę w dyspozycji dyżurnego KMP Płock
 • obsługa urządzenia szyfrującego SUŁTelP
 • dokonywanie sprawdzeń w systemach poza policyjnych : PESEL, RDO, KRS, REGON, CEPiK na ustalonych zasadach na rzecz policjantów pełniących służbę w dyspozycji dużurnego KMP w Płocku
 • rejestracja w aplikacji KSIP i ERCDŚ osób zatrzymanych, wobec których został orzeczony dozór policyjny
 • wprowadzanie do SWD interwencji policyjnych oraz innych zdarzeń zaistniałych na terenie działania KMP w Płocku
 • obsługa urządzenia faksującego
 • pomoc w archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Sztab Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie obywatelstw polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie do pracy w aplikacji KSIP
 • poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do dokumentów o klauzuli ,, tajne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji / wzór na stronie BIP KMP Płock - oświadczenie RODO dla stanowisk w Korpusie Służby Cywilnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie ukończonych kursów
 • kopie uprawnień i przeszkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Płocku dostępnym w BIP-ie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
- Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone aktualną datą.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Nasz Urząd jest pracodawcą szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Starszy referent

Płock

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna