Starszy referent
Wrocław
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw administrowania systemami ODN i SNP
w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

Warunki pracy

Stanowisko znajduje się na IV piętrze budynku KMP we Wrocławiu. Praca będzie wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko wyposażone jest w komputer, drukarkę, faks i ksero. W budynku znajduje się winda (do III piętra). Brak podjazdów i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko wymaga przemieszczania się między budynkami KMP i innymi jednostkami podległymi KMP we Wrocławiu (komisariaty Policji).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie przeglądu stanowisk Opracowywania Dokumentów Niejawnych i stanowisk dostępowych Policyjnego Systemu Informacyjnego/ Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz czyszczenia i archiwizowania logów systemowych stanowisk, tworząc kopie zapasowe systemu operacyjnego w celu realizacji wymogów procedur bezpiecznej eksploatacji i szczegółowych wymagań bezpieczeństwa
 • Szkolenie kandydatów oraz użytkowników systemu celem umożliwienia pracy na stanowisku ODN, SNP PSI/KCIK w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu
 • Instalowanie, odblokowywanie, usuwanie użytkowników, nadawanie uprawnień i zarządzanie hasłami dostępów oraz instalowanie autocertyfikatów kart EKD na stanowiskach dostępowych SNP celem zapewnienia bezpieczeństwa systemu poprzez poprawną weryfikację użytkownika
 • Instalowanie i aktualnianie oprogramowań antywirusowych oraz sterowników urządzeń celem zapewnienia poprawnego działania urządzeń peryferyjnych z jednostką centralną oraz zabezpieczenia zasobów komputera przed oprogramowaniem złośliwym
 • Przygotowywanie konfiguracji sprzętowo-programowej celem zgodnej z przepisami bezpiecznej i sprawnej eksploatacji stanowisk ODN, SNP, PSI/ KCIK
 • Uruchamianie i usuwanie stanowisk systemu ODN, SNP, PSI/KCIK w celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych
 • Prowadzenie Dziennika Stanowiska Komputerowego ODN, SNP, PSI/KCIK oraz nanoszenie wszelkich zaistniałych zmian dotyczących tych stanowisk celem zapewnienia kompletnych i aktualnych informacji o konfiguracji bazowej jednostki centralnej funkcjonującej jako stanowisko
 • Usuwanie awarii stanowisk komputerowych typu ODN, SNP, PSI/KCIK w celu umożliwienia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przetwarzania i wytwarzania stosownej dokumentacji niejawnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z dokumentami niejawnymi
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość systemu operacyjnego i programów Word i Excel
 • znajomość serwisu komputerowego
 • umiejętność właściwej interpretacji przepisaów
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole
 • samodzielność
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, w zakresie informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych - administrator systemu
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr
  Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
  ul. Podwale 31-33
  50-040 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Mile widziane zgłoszenia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub mailowo. Aplikacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Przewidywane uposażenie na wyżej wymienionym stanowisku pracy wynosi 2617,94 zł brutto miesięcznie (mnożnik 1,3971) i dodatku za wysługę lat w zależności od stażu pracy od 5% do 20% uposażenia zasadniczego..

Starszy referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna