Starszy metrolog
Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy metrolog
w Pracowni Analiz Nieorganicznych w Samodzielnym Laboratorium Chemii

Warunki pracy

Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem i doskonaleniem państwowych wzorców jednostek miar lub wzorców odniesienia,
 • przeprowadzanie wzorcowań, wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych,
 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczących stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych,
 • udział w audytach i porównaniach międzynarodowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w pracy w administracji miar.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej,
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
 • znajomość normy PN-EN/ISO 17025,
 • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej,
 • znajomość podstaw ustawy „Prawo o miarach”,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji,
 • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie analiz substancji nieorganicznych i analizy spektralnej
 • przygotowanie naukowe zgodnie z profilem – stopień naukowy doktora,
 • znajomość języka niemieckiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień,
 • znajomość zagadnień matematycznych,
 • umiejętność prowadzenia szkoleń,
 • znajomość programowania Lab VIEW, język C++.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub składać w Recepcji GUM w godz. 8.00 – 16.00 z dopiskiem „Oferta pracy nr 27074" lub przesyłać w formie elektronicznej przez ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach aplikacyjnych będą przetwarzane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, jako administratora danych, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 j.t.), konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do GUM).
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 94 54 lub 581 93 84 w godz. 8.00-16.00.

Starszy metrolog

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna