Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy metrolog

ikona Dodano: 03.06.2022
Starszy metrolog
Warszawa
Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy metrolog do spraw prowadzenia prac metrologicznych, badawczych i rozwojowych w dziedzinie twardości
w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia w Zakładzie Mechaniki i Akustyki

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
 • wykonuje prace związane z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych
 • przeprowadza wzorcowania, ekspertyzy, badania przyrządów pomiarowych, wytwarza i certyfikuje materiały odniesienia zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowuje i analizuje wyniki pomiarów, opracowuje budżety niepewności oraz świadectwa
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne
 • bierze udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych, CIMP, BIPM, EURAMET, OIML
 • opracowuje, sprawdza i aktualizuje dokumenty systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania)
 • bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)
 • przygotowuje dane potrzebne do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych lub w pracy w administracji miar
<br>
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny twardości
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiarów
 • znajomość zagadnień matematycznych
 • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej
 • znajomość ustawy „Prawo o miarach”
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 lub 17065
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, argumentowania, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium metrologicznym w dziedzinie twardości lub w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych w dziedzinie twardości
<br>
 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji referatów, wystąpień
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-06-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  lub mailowo na adres: Aplikuj, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 99842

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres Aplikuj lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM".

Starszy metrolog
ikonaWarszawa
Służba Cywilna