Starszy księgowy
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy do spraw rozliczeń
w Wydziale Techniki Morskiej Sekcja Techniki Okrętowej i Inżynierii Portowej

Warunki pracy

1. praca przy komputerze powyżej 4 godzin
2. budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepoełnosprawnych ruchowo
3. budynek 4 pietrowy bez windy, praca na I piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych związanych z zakupem rzeczowych składników majątku oraz zleconymi usługami w celu realizacji zadań MOSG z godnie z obowiązujacymi przepisami
 • Sprawdzanie i fakturowanie otrzymanych dowodów finansowych wydziałów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych
 • Uzgadnianie miesięczne wydatków finansowych z Pionem Głównego Księgowego MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i nie dopuszczenia do naruszenia dyscypliny budżetowej
 • Wystawianie dowodów finansowych w celu obciążenia kontrahentów
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majatkowych w celu uaktualnienia bazy danych
 • Przygotowywanie raportów wydatków środków finansowych (miesięcznie i rocznie) wydziałów MOSG do Komendy Głównej SG w celu umożliwienia monitoringu wydatków Wydziału Techniki Morskiej
 • Obsługa kancelaryjno - biurowa korespondecnji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w Wydziale Techniki Morskiej MOSG
 • Uczestnictwo w opracowywaniu planu rocznego wydatków budżetowych w Wydziale Techniki Morskiej w celu ich efektywnego wydatkowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze księgowości
<br>lub powyżej 1,5 roku doświadczenia w administracji
 • obsługa komputera
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów związanych z finansami publicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w obszarze związanym z finansami publicznymi i analityką podziału środków budżetowych
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • zgoda na udział w procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
 • obsługa księgowych programów komputerowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.377 (tj. 2639,63 zł.) plus dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Starszy księgowy

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna