Starszy księgowy
Warszawa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
w Wydziale Finansowym, w Departamencie Organizacyjno- Finansowym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Księgowanie operacji finansowych w celu dostarczania aktualnej i dokładnej informacji finansowej
 • Analizowanie funduszu płac i wydatków budżetowych w celu dostarczania aktualnej informacji na temat realizacji planu finansowego w zakresie funduszu płac
 • Dekretowanie na bieżąco dowodów księgowych w celu zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości
 • Przestrzeganie spłat zobowiązań w celu zapewnienia terminowości i realizacji zadań
 • Kontrolowanie i analizowanie otrzymanych do dekretowania dokumentów finansowych w celu zapewnienia zgodności procedur z przepisami
 • Sprawdzanie wyciągów bankowych z opłacanymi fakturami w celu ustalenia i dostarczenia aktualnych informacji
 • Uzgadnianie wydatków i dochodów do sprawozdań budżetowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Kompletowanie i archiwizacja dokumentów na swoim stanowisku pracy w celu wywiązania się z ustawowego obowiązku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Obsługa systemu TREZOR, EPUAP, bankowość elektroniczna NBP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Starszy księgowy

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna