Starszy inspektor wojewódzki
Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, występuje praca w terenie podczas przeprowadzania kontroli w starostwach i miastach na prawach powiatu oraz w trakcie oględzin nieruchomości
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na IX piętrze w pokoju biurowym (budynek B posiadający windę, wejście do budynku od ul. S. Konarskiego 1-2, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków dotyczących stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przejęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości, nieprawidłowości przejęcia nieruchomości, w trybie przepisów dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • przygotowywanie decyzji Wojewody w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę oraz przez Skarb Państwa nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, wydawanych przez starostów dotyczących ustalenia nieruchomości stanowiących mienie gromadzkie i wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • wykonywanie zadań z zakresu przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, badanie stanu dokumentów oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień w tym zakresie,
 • kontrolowanie działalności starostw i miast na prawach powiatu w przedmiocie zadań wykonywanych w zakresie administracji rządowej z gospodarki nieruchomościami,
 • przygotowywanie dokumentów i przeprowadzanie oględzin nieruchomości w terenie oraz prowadzenie rozpraw administracyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów, redagowanie zarządzeń oraz uczestniczenie w posiedzeniach komisji inwentaryzacyjnych,
 • występowanie do sądów, wydziałów ksiąg wieczystych o uzyskanie informacji w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • znajomość dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem,
 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, myślenie analityczne, asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami,
 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Starszy inspektor wojewódzki

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna