Starszy inspektor wojewódzki
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych i cywilnych
w Oddziale Ewidencji i Poboru Należności w Wydziale Finansów i Budżetu

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją w przypadku obsługi klientów spoza administracji, szczególnie przedsiębiorców starających się o ulgę w spłacie zobowiązań wynikających z prawa budowlanego. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji, w tym gromadzenie i kompletowanie dokumentów dotyczących rozpoznania wniosku strony o udzielenie ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa, weryfikowanie i analizowanie zebranego materiału dowodowego w sprawie, dokonywanie analizy finansowej osób fizycznych, prawnych na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, formułowanie wniosków i przedstawianie projektów decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia ulgi w oparciu o ważny interes zobowiązanego lub ważny interes publiczny, możliwości płatnicze dłużnika oraz szczególną sytuację rodziny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Prowadzenie postępowań cywilnych dotyczących wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności Skarbu Państwa m.in. wynikających z niezapłaconego wyroku Sądu na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Małopolskiego, weryfikowanie i analizowanie zebranego materiału dowodowego, analiza finansowa osób fizycznych, prawnych, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, formułowanie wniosków i przedstawianie projektów rozstrzygnięcia
 • Przygotowywanie pism nienoszących cech rozstrzygnięć celem zebrania obszernego materiału dowodowego w sprawie, sprecyzowania żądania Strony, wyjaśnienia wszystkich argumentów podnoszonych przez Stronę i pojawiających się w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nieprawidłowości, w zakresie spraw dotyczących np. postępowania cywilnego lub w zakresie spraw, co do których należy ustalić właściwość rzeczową
 • Przygotowywanie pism i wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań w celu dostarczenia informacji osobom i instytucjom będącymi klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi Urzędu, oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje poselskie, senatorskie
 • Monitorowanie wpłat dokonywanych przez Strony w oparciu o wydane przez Wojewodę Małopolskiego decyzje administracyjne w sprawie udzielenia, bądź nie ulgi
 • Przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis przez Wojewodę Małopolskiego i na jego podpis oraz sprawozdań w systemie SHRIMP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy – Prawo budowlane w zakresie nałożonych kar budowlanych i opłat legalizacyjnych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze finansów publicznych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego i rachunkowego myślenia
 • umiejętność redagowania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Starszy inspektor wojewódzki

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna