Starszy inspektor weterynaryjny
Leszno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Warunki pracy

PRACA W SIEDZIBIE INSPEKTORATU, PRACA W TERENIE - OBSZAR POWIATU LESZCZYŃSKIEGO, KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI, WYJAZDY SŁUŻBOWE, UDZIAŁ W SZKOLENIACH, JAZDA SAMOCHODEM DO CELÓW SŁUŻBOWYCH, PRACA PRZY KOMPUTERZE I INNYCH URZĄDZENIACH BIUROWYCH, BUDYNEK NIE JEST DOSTOSOWANY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru,
 • • Prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów, warunków weterynaryjnych i sanitarnych w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • • Weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • • Prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • • Kontroli pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • • Sporządzanie sprawozdań,
 • • Współpraca z Instytucjami w zakresie właściwości zespołu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe WYKSZTAŁCENIE: WYŻSZE WETERYNARYJNE
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego • wykształcenie:wyższe
<br>• prawo jazdy kat. b
<br>• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium rp
<br>• znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
<br>• znajomość obsługi komputera
<br>• posiadanie obywatelstwa polskiego
<br>• korzystanie z pełni praw publicznych
<br>• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
  UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 150
  64-100 LESZNO
  Z DOPISKIEM "OFERTA ZATRUDNIENIA- STARSZY INSPEKTOR WETERYNARYJNY"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikowanej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną usunięte.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 655203963

Starszy inspektor weterynaryjny

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna