Starszy inspektor weterynaryjny
Bystrzyca Kłodzka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (kontrole),
- prowadzenie samochodów służbowych,
- obsługa komputera,
- obsługa urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kopiarka, niszczarka dokumentów),
- wyjazdy służbowe,
- bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, na parterze z dostępem do światła dziennego,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz dokumentacji z tym związanej,
 • prowadzenie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • prowadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków;
 • realizacja powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach oraz opracowywanie sprawozdań i dokumentacji z ich przebiegu;
 • opracowywanie planów kontroli problemowych oraz ich realizacja i prowadzenie kontroli doraźnych w zakresie właściwości zespołu;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów krajowego i unijnego prawa żywnościowego
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (WORD, EXCEL)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  z/s w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Kłodzka 12
  57-500 Bystrzyca Kłodzka

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Starszego inspektora wet. ds. bezpieczeństwa żywności”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej - 20 września 2018r. godz. 12.00. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 074/8110-247 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru oraz termin jego przeprowadzenia zostanie ogłoszona w dniu 20 września 2018 r. na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej www.piw.bip.klodzko.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku, ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor weterynaryjny

Bystrzyca Kłodzka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna