Starszy inspektor weterynaryjny
Giżycko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. siedziba inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy służbowe poza powiat,
3. narzędzia pracy; komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań z zakresu zwalczania Afrykańskiego pomoru świń,
 • nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt,
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami,
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych,
 • kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycko w zakresie zadań związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych,
 • aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • obsługa systemów informatycznych TRACES, VETLINK i ZCHZZ,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe • wykształcenie: wyższe – lekarz weterynarii,
 • • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • • prawo jazdy kategorii B,
 • • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
 • • niekaralność,
 • • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • komunikatywność,
 • • dyspozycyjność,
 • • umiejętność pracy w zespole,
 • • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełnych praw publicznych,
 • • oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia naboru na stanowisko starszego inspektora weterynaryjnego,
 • • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Wilanowska 26
  11-500 Giżycko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 87/428-24-96.

Starszy inspektor weterynaryjny

Giżycko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna