Starszy inspektor weterynaryjny
Ostrołęka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.
Praca w terenie - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
Ryzyko chorób zakaźnych.
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli.
Praca w budynku jednopiętrowym, bez podjazdu, brak windy. Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zwalcza choroby zakaźne zwierząt w celu ochrony zdrowia publicznego i uniknięcia strat ekonomicznych.
 • Organizuje, zabezpiecza materiały i nadzoruje przebieg badan monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt domowych i dzikich w celu określenia stopnia zakażenia chorobami u zwierząt na badanym terenie
 • Nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt oraz kontroluje podmioty utrzymujące zwierzęta pod względem ich dobrostanu w celu określenia przestrzegania warunków utrzymania zwierząt.
 • Sprawuje nadzór nad jakością zdrowotna materiału biologicznego i spełnianiem warunków weterynaryjnych przez podmioty wytwarzające lub wykorzystujące materiał biologiczny w celu określenia poprawności i konieczności jego wykorzystania.
 • Nadzoruje obrót zwierzętami realizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu zwierząt, organizowania targów, pośrednictwem w obrocie zwierzętami, punktów skupu oraz chowu drobiu rzeźnego w celu stwierdzenia faktycznych warunków transportu, chowu bądź pośrednictwa zwierzętami.
 • Obsługa i wykorzystywanie danych programów platform informatycznych: SERPIW, SIRZ, PA2A, Centralnej Bazy Danych Koni i TRACES w celu wprowadzenia danych żądanych przez PLWet, WLWet lub kierownictwo ARiMR, jak również do uzyskania danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PIWet w Ostrołęce.
 • Dokumentuje prowadzone postępowanie administracyjne we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem i ochroną zwierząt w celu prawidłowego postępowania zgodnego z KPA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii lub pokrewne
 • staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu -w przypadku lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, KPA, ustawy o służbie cywilnej oraz obsługa programów komputerowych (Pakiet Office), stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, prognozowanie, działanie w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu - lekarza weterynarii
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce
  ul. Składowa 8A
  07-410 Ostrołęka
  tel. (29) 760-53-10

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Starszy inspektor weterynaryjny

Ostrołęka

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna