Starszy inspektor weterynaryjny
Jędrzejów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu do poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych
- krajowe wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- narzędzia i materiały: komputer, urządzenia pomiarowe
- pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF i innych
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego oraz prowadzenie obsługi systemu TRACES w tym zakresie
 • Ochrona zwierząt - dobrostan
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych
 • Prowadzenie obowiazującej dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacja z epizocjologii i administracji weterynaryjnej
 • umiejętność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty - w przypadku kandydatów posiadających tytuł specjalisty z epizocjologii i administracji weterynaryjnej
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia od 1 stycznia 2020 r.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Starszy inspektor weterynaryjny

Jędrzejów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna