Starszy inspektor weterynaryjny
Jelenia Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół d/s bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu jeleniogórskiego w ramach wyjazdów służbowych.
Brak podjazdu i toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód służbowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działąlności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • Pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnyc
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie prawa jazdy kat.B (czynne prowadzenie pojazdów)
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość prawa administracyjnego w zakresie podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Grunwaldzka 51h-1
  58-500 Jelenia Góra
  w godzinach 7:30 do 15:30
  tel. 75 7534714

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor weterynaryjny

Jelenia Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna