Starszy inspektor weterynaryjny
Giżycko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy
służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu zwalczania Afrykańskiego pomoru świń,
 • Nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Prowadzenie postępowań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt,
 • Sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami,
 • Sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych,
 • Kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycko w zakresie zadań związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
 • Wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Obsługa systemów informatycznych TRACES, VETLINK i ZCHZZ,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Wilanowska 26
  11-500 Giżycko

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem 3- miesięcznego terminu zniszczenia dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 87/428-24-96.

Starszy inspektor weterynaryjny

Giżycko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna