Starszy inspektor weterynaryjny
Bielsk Podlaski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych oraz w terenie.
Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.
Budynek może sprawiać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - bariery architektoniczne (wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanej toalety).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz współpraca w tym względzie z samorządami,
 • kontrola miejsc utrzymania zwierząt - w tym gospodarstw rolnych pod względem warunków weterynaryjnych w jakich te zwierzęta przebywają,
 • prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych zajmujących się skupem oraz transportem zwierząt,
 • kontrola środków transportu do przewozu zwierząt pod względem spełniania warunków weterynaryjnych,
 • kontrola miejsc gromadzenia zwierząt pod względem spełniania warunków weterynaryjnych,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet Ms Office
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85) 730 35 18

Starszy inspektor weterynaryjny

Bielsk Podlaski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna