Starszy inspektor weterynaryjny
Ełk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku

Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
• przeprowadzanie kontroli zakładów;
• praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadania z zakresu zwalczania Afrykańskiego pomoru świń,
 • Koordynacja i organizowanie pracy zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz zapoznawania podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także ustawy o ochronie zwierząt:
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności związanych z realizacją monitoringu zakażeń zwierząt,
 • Przeprowadzanie badań kontrolnych zakażeń zwierząt oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt,
 • Kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną,
 • Przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • Sprawowania kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontrola siedzib stad i przemieszczania zwierząt,
 • Przeprowadzenie kontroli na miejscu w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności,
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad dobrostanem zwierząt i realizacją zapisów ustawy o ochronie zwierząt,
 • Przygotowywanie lekarzom urzędowym wyznaczeń określających zakres, miejsce i termin wykonywania czynności oraz kontrola ich realizacji,
 • Nadzór nad wykonywaniem czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 a, b, c, j ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • Prowadzenie ewidencji podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym oraz rejestrów i wykazów związanych z wykonywanym zakresem obowiązków,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne- lekarz weterynarii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • specjalizacja w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej;
 • dyplom ukończenia studiów na wydziale weterynarii;
 • znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP;
 • kopia dyplomu w zakresie specjalizacji z epizootiologii i administracji weterynaryjnej;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Suwalska 46
  19-300 Ełk
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko Starszego inspektora weterynaryjnego".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/610-23-17,
- oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Nasz urząd jest pracodawcę równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor weterynaryjny

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna