Starszy inspektor weterynaryjny
Słupsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu z wyjazdami terenowymi, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 7.30 do 15.30. Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze w budynku bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka). Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie Zespołem ds. Bezpieczeństwa Żywności.
 • Sporządzanie i przestrzeganie rocznych planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzecego.
 • Sporządzanie i realizacja planów badań monitoringowych.
 • Prowadzenie nadzoru weterynaryjnego nad warunkami weterynaryjnymi w podmiotach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz badaniem jakości tej żywności.
 • Prowadzenie postępowań mandatowych oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów.
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi, WIW, PIS, PIH, PIP, ARiMR oraz innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Dokumentowanie badań i odpraw środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w handlu, eksporcie i imporcie.
 • Wystawianie świadectw zdrowia.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego pracy w inspekcji weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o IW oraz wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz postępowania administracyjnego
 • Specjalizacja z zakresu "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego"
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B 1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji z zakresu "Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego"
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

  Z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy - nr ogłoszenia ..."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty przysłane lub dostarczone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Wyłącznie kandydaci/tki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru (telefonicznie lub e-mailem).
Dokumenty kandydatów/tek (z wyłączeniem dokumentów kandydatów/tek, którzy złożyli wniosek o zwrot przedłożonych dokumentów) zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 84 23 107 wew. 40.

Starszy inspektor weterynaryjny

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna