Starszy inspektor weterynaryjny
Olecko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;
• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym);
• przeprowadzanie kontroli gospodarstw i zakładów;
• praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• narzędzia i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe
• budynek piętrowy bez windy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu ochrony i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym kontroli i zwalczania Afrykańskiego pomoru świń;
 • Koordynacja i organizowanie pracy zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt oraz zapoznawania podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także ustawy o ochronie zwierząt;
 • Koordynacja i nadzór nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt oraz monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych;
 • Kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych oraz sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną wraz z prowadzeniem postępowania administracyjnego;
 • Przeprowadzenia kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych dokumentów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • Prowadzenie rejestrów gospodarstw i podmiotów nadzorowanych;
 • Aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Specjalizacja w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej;
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony i zdrowia zwierząt oraz prawa administracyjnego;
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • Umiejętność obsługi komputera (WORD, Excel);
 • Umiejętność kierowania pracą zespołową.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Leśna 40
  19-400 Olecko
  z dopiskiem: "Nabór kandydatów na stanowisko Starszego inspektora weterynaryjnego".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
- list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87/520-21-48,
- oferty otrzymane po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone,
- osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Starszy inspektor weterynaryjny

Olecko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna