OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 124/19
 
Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko:Starszy Inspektor w Dziale ds. Windykacji
Wrocław

Obowiązki
Wykonywanie czynności z zakresu windykacji pieniężnej i niepieniężnej pod nadzorem Kierownika, poprzez:

 • monitorowanie procesów windykacyjnych oraz terminowe dochodzenie należności (sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty, rozliczanie wpłat dłużników oraz rozpatrywanie spraw o umorzenie i rozkładanie należności na raty),

 • prowadzenie wywiadów środowiskowych (dot. opróżnienia lokalu lub przymusowego wykwaterowania),

 • współpraca z organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami w zakresie uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia działań windykacyjnych,

 • weryfikacja merytoryczna wpływającej dokumentacji inicjującej sprawy z obszaru windykacji,

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu działań Działu.

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość przepisów  kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zasad dochodzenia należności w postępowaniu cywilnym, w tym przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność redagowania pism oraz obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i negocjacyjne,
 • odpowiedzialność, terminowość oraz dobra organizacja pracy własnej.
Wymagania dodatkowe:
 • prawo jazdy kat. B

Informacje ogólne:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór oświadczenia poniżej).

[hr]
Termin składania ofert: 16 września 2019 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: 'Ogłoszenie Nr 124/19'

 
Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,

 • sprawdzian wiedzy,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

 Dodatkowe informacje:
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,

 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,

 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46

 
 

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia RODO informuję, że:
 
 1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej 'ADO') jest Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26a, 00-911 Warszawa, NIP: 5261038122, tel. 22 314 98 02

 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 z późn.zm), a od 25 maja 2018 r. na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO.

 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 3 m-cy od dnia zatrudnienia kandydata, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017, poz. 1456).

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - przed 25 maja 2018 r., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - po 25 maja 2018 r., w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.108 z późn.zm.) i jest obowiązkiem w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych np. o Państwa umiejętnościach jest dobrowolne i może nastąpić w oparciu o Pani/Pana zgodę. Wzór zgody, który w przypadku jej wyrażenia należy zamieścić w cv lub dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się poniżej.

 9. Zgodę można odwołać w tym samym trybie, w jakim była złożona, tj. drogą mailową lub pocztą.

 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane procesowi profilowania.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
(prosimy o zamieszczenie w CV lub dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych)
 
…………………..……………………...                                                         …………………………………….
Nazwisko i imię                                                                                                                   Data
………………….………………………
 
………………………………………….
Adres
 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji Nr ……/…... na stanowisko ………………………………………………......................…….…... prowadzonej przez Agencję Mienia Wojskowego. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.
Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
 
……………………………………
            Nazwisko i imię

rodzaj pracy: tymczasowa umowa o pracę od zaraz do 31.12.2019r. z możliwością kontynuacji lub przejęcie przez Pracodawcę-Użytkownika

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia."

DANE OSOBOWE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Starszy Inspektor w Dziale ds. Windykacji

Wrocław

JOBS.PL S.A.