Starszy inspektor ochrony zabytków
Koszalin
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Kierownika Delegatury projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • • Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących zabytków w ewidencji zabytków, opinie do GEZ , PONZ i WEZ współpracuje z inspektorem prowadzącym zagadnienia planowania przestrzennego
 • • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz wnioski do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, kart i ekspertyz, a także sporządza sprawozdania z kontroli i realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku.
 • • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji. oraz prowadzenie postepowania dotyczącego nakładania kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych, a także wykonuje inne zadania zlecone przez ZWKZ i Kierownika Delegatury.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, prawnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
 • • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
 • • bardzo dobra znajomość oprogramowania komputerowego ( WORD, EXCEL, ACCESS)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
  ul. Zwycięstwa 125
  75-602 Koszalin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury.
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


Starszy inspektor ochrony zabytków

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna