Starszy inspektor ochrony środowiska
Toruń
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony środowiska
w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu

Warunki pracy

- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiska,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach,
- zagrożenie korupcją,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury telefoniczne),
- praca wymagająca dobrej komunikatywności,
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,
- budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie funkcji wiodącej w kontrolowanym obszarze w zakresie przypisanym do stanowiska w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania zadań w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: ochrony przed hałasem i kontroli wprowadzających produkty z drewna
 • Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne)
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ochrony środowiska
 • Prowadzenie baz danych i rejestru z zakresu przypisanego do stanowiska oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do informatycznych systemów komputerowych
 • Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje
 • Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowych
 • Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, techniczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość przepisów prawa ochrony środowiska i ustaw w zakresie przypisanym do stanowiska
 • znajomość postępowania administracyjnego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność
 • asertywność
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 226.

Starszy inspektor ochrony środowiska

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna